เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

Logical operators
        ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ (logical operators) มักจะใช้ในการตรวจสอบกับค่าของ boolean โดยปกติตัวดำเนินการเปรียบเทียบจะให้ผลลัพธ์เป็น boolean อยู่แล้ว ในภาษา C# มีตัวดำเนินการเชิงตรรกะอยู่ 3 แบบ

ตารางของ logical operators

Symbol

Name

Example

!

Not

! (n==1)

&&

And

a == 1 && b == 1

||

Or

a == 1 || b == 1

          ตัวอย่างการใช้ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ

using System; 
class LogicalOperators
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          bool a = (3 == 4);       
          bool b = (3 != 4);       
          bool c = (3 < 4);       
          bool d = a && c;       
          bool e = !d;        

          Console.WriteLine(“a = ” + a);       
          Console.WriteLine(“b = ” + b);       
          Console.WriteLine(“c = ” + c);       
          Console.WriteLine(“d = ” + d);       
          Console.WriteLine(“e = ” + e);   
     }
}

        จากตัวอย่างด้านบน ได้มีการสร้างตัวแปร boolean สำหรับเก็บค่าจาก expression ที่ถูกประเมินผลกับโอเปอแรน ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการตรรกะ ที่มันจะ return ค่าสุดท้ายคือ True หรือ False

a = False
b = True
c = True
d = False
e = True

        ผลลัพธ์ของโปรแกรม

        ตัวดำเนินการตรรกะโดยปกติมักจะใช้กับคำสั่งเงื่อนไขหรือคำสั่งวนซ้ำ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

using System; 
class LogicalOperators
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          int age = 20;       
          int money = 100;        

          if(age >= 18 && money >= 120) {           
               Console.WriteLine(“You can buy a game.”);       
          }        

          if(age >= 18 || money >= 500) {           
               Console.WriteLine(“You can buy a movie.”);       
          }   
     }
}

        ตัวอย่าง ได้มีการสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยการใช้ตัวดำเนินการตรรกะ เราใช้ตัวดำเนินการ “and” && นั่นหมายความว่าแต่ละ expression ย่อยต้องมีค่าเป็นจริง สำหรับการซื้อเกมผู้ใช้ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและต้องมีเงินตั้งแต่ 120 ขึ้นไป สำหรับการซื้อภาพยนตร์ เราได้ใช้ตัวดำเนินการ “or” || โดยเราต้องการเพียงแค่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเท่านั้นที่เป็นจริง หรือทั้งสอง