เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

Relational และ comparison operators
        ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (comparison) และความสัมพันธ์ (relational) ถูกใช้ในการสร้าง expression กับตัวแปรและค่าคงที่ โดยผลลัพธ์ของ expression จะมีแค่เพียง true หรือ false เท่านั้น มันมักจะใช้เพื่อสร้างเงื่อนไขเพื่อใช้กับคำสั่งในการเปรียบเทียบ เช่น if else, switch, while, do-while และ for เป็นต้น

        ตารางของ relational และ comparison operators ในภาษา C#

Operater

Example

Result

==

a == b

true if `a` equal to `b`, otherwise false

!=

a != b

true if `a` not equal to `b`, otherwise false

a < b

true if `a` less than `b`, otherwise false

a > b

true if `a` greater than `b`, otherwise false

<=

a <= b

true if `a` less than or equal to `b`, otherwise false

>=

a >= b

true if `a` greater than or equal to `b`, otherwise false

        ตัวอย่างในการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

int n = 10;
if (n % 2 == 0) {   
     Console.WriteLine(“n is even number.”);
}

int x = 6, y = 2;
if (x < y) {   
     Console.WriteLine(“x is less than y”);
}

        ผลลัพธ์เมื่อรันโปรแกรม

n is even number.

        จากตัวอย่างข้างบน ได้มีการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ == เพื่อตรวจสอบถ้า n นั้นเป็นจำนวนคู่ แล้วโปรแกรมก็จะทำงานในบล็อคคำสั่งของ if ต่อมา ได้มีการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบน้อยกว่า < เพื่อตรวจสอบว่าถ้า x น้อยกว่า y เนื่องจาก x ไม่ได้น้อยกว่า y ดังนั้นโปรแกรมจึงไม่ทำงานในบล็อคคำสั่งของ if