วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 3 (ง30243) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

การวาดเส้นตรง
        ให้คลิกเลือกเครื่องมือ Line Segment Tool แล้วแดรกเมาส์วาดเส้นตรงลงไปบนหน้ากระดาษ จากนั้นก็ทำการเปลี่ยนสีเส้นและกำหนดขนาดของเส้นตามความต้องการ

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found