วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 3 (ง30243) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การแสดงเส้นขอบเขตการพิมพ์
        ให้คลิกที่เมนู View > Show Print Tiling ก็จะมีเส้นขอบเขตการพิมพ์ปรากฏขึ้นมาบนหน้ากระดาษ หากต้องการเอาออกให้คลิกที่เมนู View > Hide Print Tiling

การตั้งเส้นขอบเขตการพิมพ์ให้ตรงกับขนาดกระดาษที่ใช้งาน
        ให้คลิกที่เมนู File > Print… หรือกดปุ่ม Ctrl + P แล้วเลือกขนาดกระดาษในซอง Media Size แล้วกดปุ่ม Done