วิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ศ 33101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชานาฏศิลป์

ศึกษาบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมาย
 • บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่าง ๆ
 • เห็นประโยชน์ ความสำคัญ และชื่นชมผลงานการละครของไทย
 • วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมาย
 • ใช้ทักษะในการแสดงได้หลายรูปแบบ
 • เห็นประโยชน์ ความสำคัญ และชื่นชมผลงานการละครสากล
 • อธิบายประวัติความเป็นมา และองค์ประกอบของละครสร้างสรรค์
 • สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบ
 • ชื่นชมการสร้างสรรค์ละครสั้นของตนเองและผู้อื่น

เนื้อหาของคอร์ส

ละครไทย
การแสดงละครไทยมีกำเนิดมาช้านาน เป็นศิลปะที่มีความงดงามในทุกด้านและมีคุณค่าต่อสังคม ทำให้ผู้ชมมีความสุข สนุกสนานเมื่อได้รับชม เป็นศิลปะของชาติที่มีคุณค่าและควรได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมสืบไป บุคคลสำคัญในวงการละครไทยเป็นบุคคลที่ช่วยสืบทอดและถ่ายทอดการแสดงละครไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นการละครไทยให้มีความน่าสนใจ เป็นที่รู้จักสืบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 • ละครไทย
  00:01
 • ละครไทย

ละครสากล
การแสดงนาฏศิลป์สากลเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของแต่ละชาติ เป็นการแสดงที่สร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายให้กับผู้ชม มีคุณค่าและความงดงามในด้านต่าง ๆ จึงเป็นศิลปะที่มีค่ายิ่ง

ละครสร้างสรรค์
ละครสร้างสรรค์เป็นละครที่ไม่มีรูปแบบ เป็นละครที่ใช้พัฒนาความสามารถของผู้แสดงช่วยฝึกให้ ผู้แสดงมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ละครที่ดีจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อให้ละครประสบความสำเร็จ ผู้ชมชื่นชอบ ประทับใจ และมีความสุขเมื่อได้รับชม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว