เนื้อหาของคอร์ส
หน่วยที่ 1 : วรรณคดีสมัยสุโขทัย
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้ดังนี้ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทย 2. ภาพสะท้อนสังคมจากวรรณคดีในสมัยสุโขทัย ได้แก่ ศิลาจารึก ไตรภูมิพระร่วง สุภาษิตพระร่วง และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
0/8
หน่วยที่ 2 : วรรณคดีสมัยอยุธยา (ตอนต้น – ตอนกลาง)
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้ดังนี้ 1. สภาพบ้านเมืองสมัยอยุธยา ได้แก่ ตอนต้น และตอนกลาง 2. ภาพสะท้อนสังคมจากวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนต้น ได้แก่ ลิลิตโองการแช่งนี้ มหาชาติคำหลวง ลิลิตยวนพ่าย และลิลิตพระลอ
0/7
วิชาประวัติวรรณคดีไทย 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท30201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

แบบฝึดหัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ฝึกคิดวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นให้กระจ่างมากขึ้น

ไฟล์ตัวอย่าง
ภาพสะท้อนสังคมสมัยอยุธยาตอนต้น.pdf
ขนาด: 272.27 KB