วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ส32104) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบย่อมทำให้ผลการศึกษานั้นมีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

ไฟล์ตัวอย่าง
หน่วย2_การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล.pdf
ขนาด: 740.35 KB