เนื้อหาของคอร์ส
เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล
นับตั้งแต่มนุษยชาติถือกำเนิด ได้มีเรื่องราวต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและตรงกัน จึงมีการแบ่งช่วงเวลาออกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์
0/5
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล
เรื่องราวในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่ไม่หยุดนิ่ง  ผู้ที่ต้องการสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงจำเป็นต้องติดตามผลของการศึกษาที่น่าเชื่อถือล่าสุด เพื่อจะไม่ติดข้องกับข้อมูลที่ล้าสมัย เราจึงควรเรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อจะได้ไขอดีตและสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของผลการศึกษาของผู้อื่นก็เป็นได้
0/2
อารยธรรมของโลกยุคโบราณ
มนุษย์ได้ถือกำเนิดมานานนับล้าน ๆ ปี ตั้งแต่ในยุคหินเก่า มีพัฒนาการทางสติปัญญาอย่างเชื่องช้า มนุษย์มีความเจริฐมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส แม่น้ำไนล์ แม่น้ำหวางเหอ และแม่น้ำสินธุ
0/7
วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ส33104) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติตามกาลเวลา และสามารถเปรียบเทียบเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย สากล และภูมิภาคที่สำคัญของโลก