เนื้อหาของคอร์ส
วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 3 (ง30253) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การบันทึกภาพ
        การบันทึกภาพให้คลิกที่ File จากนั้นเลือก Save หรือ Save As ให้เลือก Save as type เป็นไฟล์ดังนี้
        PDS กรณีที่ยังทำงานไม่เสร็จแต่ต้องการจะ Save เก็บไว้เพื่อนากลับมาทำต่อภายหลังได้โดยขั้นตอนต่างๆทั้งหมดยังคงอยู่เหมือนเดิม
        JPEC กรณีที่ทำงานเสร็จแล้วและไม่ต้องการที่จะนำกลับมาทาต่ออีกซึ่งภาพพื้นหลังที่ได้จะเป็นสีต่างๆตามที่ตั้งไว้
        TIFF กรณีที่ทำงานเสร็จแล้วและไม่ต้องการที่จะนำกลับมาทาต่ออีกซึ่งภาพพื้นหลังที่ได้จะเป็นสีหรือพื้นใสขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่กำหนดไว้ในตอนสร้างไฟล์