วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 3 (ง30253) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

Manu Bar คือ แถบเครื่องมือสำหรับเปิดชุดคำสั่งเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ประกอบด้วย
        File คือ เมนูที่ใช้ในการจัดการไฟล์ เช่น เปิดไฟล์เก่า สร้างไฟล์ใหม่ บันทึก การนำไฟล์เข้า-ออก
        Edit คือ เมนูที่ใช้ในการแก้ไขไฟล์ในลักษณะต่างๆ เช่น ย้อนกลับการกระทำ ยืด-ขยายชิ้นงาน เป็นต้น
        Image คือ เมนูที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับภาพ เช่น การปรับสี การปรับขนาด Size ของชิ้นงาน เป็นต้น
        Layer คือ เมนูที่ใช้ในการจัดการกับเลเยอร์ เช่น การสร้างเลเยอร์ รวมทั้งการจัดการกับเลเยอร์ด้านต่างๆ เป็นต้น
        Type คือ เมนูที่ใช้ในการเลือกชนิด และการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับอักษร
        Select คือ เมนูที่ใช้ในการเลือกพื้นที่การใช้งานของรูปภาพ
        Filter คือ เมนูที่ใช้ในการเลือกเอฟเฟ็คต่างๆ มาใช้
        3D คือ เมนูที่ใช้ในการเลือกในลักษณะสามมิติ
        View คือ เมนูที่ใช้ในการเลือกรูปแบบของการแสดงผล
        Window คือ เมนูที่ทำหน้าที่เสมือนหน้าต่างเพื่อเปิด Option ต่างๆ
        Help คือ เมนูที่ใช้ในการช่วยเหลือปัญาหาต่างๆ จากใช้งานของโปรแกรม

Tool Box คือ กล่องเครื่องมือสำหรับการใช้งานสามารถสั่งการได้โดยการนาเม้าส์ไปเลือกคลิกไอคอลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสร้างชิ้นงาน ดังนี้
        Move Tool ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถวคอลัมน์ ขนาด 1 พิเซล
        Marquee Tool ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้ายเส้นไกด์
        Lasso Tool ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
        Magic Wand Toolใช้ระบายเพื่อเลือกพื้นที่ต้องการแก้ไข
        Crop Tool ใช้ตัดขอบภาพ
        Eyedropper Tool ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ
        Bruch & Patch Tool ใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพ
        Bruch Tool ใช้ระบายลงบนภาพ
        Stamp Tool ใช้ทำสำเนาภาพ โดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือระบายด้วยลวดลาย
        History Bruch Tool ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะเดิมที่บันทึกไว้
        Eraser Tool ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ
        Paint Bucket Tool ใช้เติมสีแบบสีโทนเดียว
        Gradient ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ
        Blur Tool ใช้ระบายภาพให้เบลอ
        Dodge Tool ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น
        Pen Tool ใช้วาดเส้นพาธ (Path)
        Horizontal Tool ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ
        Path Selection ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ
        Rectangle ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป
        Hand ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ
        Zoom ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาพ
        Foreground / Background Colour ใช้สำหรับกำหนดสี- Foreground Color และ Background Color
        Edit in Quick Mask Mode ปิดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen

Colour Options คือ ตัวเลือกของการกาหนดสีสำหรับการสร้างงาน

Styles คือ รูปแบบเสริมตัวเลือกหนึ่งใช้สำหรับการสร้างงานให้มีความน่าสนใจมายิ่งขึ้น

Layers คือ ชั้นของแผ่นใสสามารถสร้างได้หลายชั้นตามความต้องการ

Work Space คือ บริเวณสำหรับสร้างชิ้นงานทาหน้าที่เหมือนดกระดาษ 1 แผ่น

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found