เนื้อหาของคอร์ส
วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 3 (ง30253) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

วิธีการตัดชิ้นงาน (Die Cut)
        การตัดชิ้นงาน (Die Cut) คือ การเลือกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งให้คงอยู่โดยลบพื้นที่โดยรอบออกทั้งหมดสามารถทาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
        1. สร้างไฟล์ใหม่โดยการคลิก File > New >
        2. ตั้งค่าต่างๆ ตามความต้องการ Name / Width / Height / Resolution / Color Mode / Background Contents จากนั้นคลิก OK จะปรากฏพื้นที่ปฏิบัติงานตามภาพด้านล่าง
        3. การเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการตัดชิ้นงาน (Die Cut) คลิก File > Open
        4. เลือกเปิดไฟล์ภาพที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ตามต้องการ เมื่อเลือกภาพได้แล้วคลิก Open ภาพจะปรากฎขึ้นดังภาพด้างล่าง
        5. คลิกเลือก Rectangular Marquee Tool จากนั้นใช้เม้าส์ลากคลุมบริเวณชิ้นงานที่ต้องการตัดดังภาพตัวอย่าง
        6. คลิกเลือก Move Tool
        7. นำเครื่องมือไปคลิกบริเวณชิ้นงานที่ต้องการตัดจากนั้นนำไปวางบนพื้นที่ปฏิบัติงานดังภาพด้านล่าง

        เครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่สาหรับตัดชิ้นงานออก (Die Cut) สามารถทาได้ถึง 14 เครื่องมือดังนี้
        Marquee Tool คือ กลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ที่ต้องการตัดชิ้นงานออก (Die Cut) มีลักษณะเป็นเรขาคณิต ได้แก่ วงกลม และสี่เหลี่ยมรูปแบบต่างๆ เหมาะสาหรับพื้นที่กว้างๆ และรูปทรงเรขาคณิตที่ไม่มีความซับซ้อน
        Lasso Tool คือ กลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ที่ต้องการตัดชิ้นงานออก (Die Cut) คร่าวๆ ได้อย่างอิสระเหมาะสาหรับพื้นที่ที่มีความซับซ้อน
        Quick Selection Tool คือ เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นพู่กันใช้ในการระบายเพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการตัดออก (Die Cut) ได้อย่างอิสระเหมาะสาหรับพื้นที่ที่มีความซับซ้อนไม่มากนักโดยเครื่องมือชนิดนี้จะเลือกบริเวณสีที่มีความใกล้เคียงกันเป็นบริเวณกว้างช่วยให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเร็วขึ้น
        Magic Wand Tool คือ เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นไม้ใช้ในการเลือกพื้นที่ที่ต้องการตัดออก (Die Cut) ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสาหรับพื้นที่ที่มีสีของวัตถุตัดกันอย่างชัดเจนโดยเครื่องมือชนิดนี้จะเลือกบริเวณสีที่มีความใกล้เคียงกันเป็นบริเวณกว้างด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ช่วยให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเร็วขึ้น
        Brush Tool คือ เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นพู่กันใช้ในการระบายเพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการคงไว้ เมื่อสิ้นสุดการทางานพื้นที่ที่ไม่ได้ระบายจะเป็นส่วนที่ถูกตัดออกเหมาะสาหรับพื้นที่ที่มีความซับซ้อนสูงโดยเครื่องมือชนิดนี้จะต้องทางานร่วมกับเครื่องมือ Edit in Quick Mask Mode
        Pencil Tool คือ เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นดินสอการใช้งานเช่นเดียวกับ Brush Tool
        Mixer Brush Tool คือ เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นพู่กันการใช้งานเช่นเดียวกับ Brush Tool แต่ผลลัพธ์ที่ได้ขอบพื้นที่ของชิ้นงานที่ถูกตัดออกจะมีความฟุ้งกระจายได้ตามความต้อง
        Eraser Tool คือ เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นยางลบใช้ในการระบายเพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการลบ เหมาะสาหรับพื้นที่ที่มีความซับซ้อนสูงมาก
        Background Eraser Tool คือ เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นยางลบใช้ในการระบายบริเวณพื้นที่ต้องการให้มีลักษณะเป็นวงกลมเหมือนถูกเจาะเรียงต่อกันได้ยาวตามความต้องการ
        Magic Eraser Tool คือ เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นยางลบใช้ในการเลือกพื้นที่ที่ต้องการลบออกได้อย่างรวดเร็วเหมาะสาหรับพื้นที่ที่มีสีของวัตถุตัดกันอย่างชัดเจนโดยเครื่องมือชนิดนี้จะเลือกบริเวณสีที่มีความใกล้เคียงกันเป็นบริเวณกว้างด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ช่วยให้ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเร็วขึ้น