เนื้อหาของคอร์ส
วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1 (ง30251) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การเปิดงานนำเสนอเก่า
        หากต้องการเปิดงานนำเสนอที่เคยบันทึกไว้ขึ้นมาใช้งานอีกครั้งก็สามารถทำได้ดังนี้
        1. คลิก แท็บแฟ้ม (File) > เลือก คำสั่งเปิด (Open) (หรือกดปุ่ม Ctrl + O ที่แป้นพิมพ์)
        2. เลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์ > คลิกชื่องานนำเสนอที่ต้องการ > คลิก ปุ่มเปิด (Open)

การปิดงานนำเสนอ
        หลังจากทำงานเสร็จแล้ว หากต้องการปิดไฟล์งานนำเสนอที่ไม่ได้ใช้ ก็สามารถทำได้ด้วย
วิธีการต่อไปนี้
        • วิธีที่ 1: คลิกปุ่ม X ที่มุมบนด้านขวาของหน้าต่าง
        • วิธีที่ 2: คลิก แท็บแฟ้ม (File) > เลือก คำสั่งปิด (Close)
        • วิธีที่ 3: กดปุ่ม Ctrl + W หรือ Ctrl + F4 ที่แป้นพิมพ์

การปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint
        หลังจากทำงานเสร็จแล้ว หากไม่ต้องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint อีกต่อไป ก็สามารถปิดงานนำเสนอพร้อมกับโปรแกรมได้ ด้วยวิธีการต่อไปนี้
        1. คลิก แท็บแฟ้ม (File)
        2. เลือก คำสั่งจบการทำงาน (Exit)