Course Content
วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1 (ง30251) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

ส่วนประกอบของหน้าต่าง Microsoft PowerPoint
        1. แท็บแฟ้ม (File) ศูนย์รวมคำสั่งสำหรับจัดการไฟล์ เช่น บันทึก (Save), เปิด (Open), สร้างงานนำเสนอใหม่ (New) เป็นต้น
        2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar) แถบเก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้บ่อย โดยโปรแกรมจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้ 3 ปุ่ม คือ Save, Undo และ Redo
        3. แถบชื่อเรื่อง (Title Bar) แถบแสดงชื่อและประเภทไฟล์ โดยในรูปตัวอย่าง ชื่อไฟล์
งานนำเสนอ1 เป็นไฟล์ประเภท Microsoft PowerPoint
        4. แถบริบบอน (Ribbon) แถบกลุ่มคำสั่งซึ่งประกอบด้วยแท็บต่างๆ โดยแต่ละแท็บจะรวบรวมคำสั่งเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
        5. ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม (Program Window Controls) ปุ่มจัดการหน้าต่างโปรแกรม ใช้สำหรับย่อ/ขยายหรือปิดหน้าต่างโปรแกรม
        6. พื้นที่สไลด์ (Slide Pane) พื้นที่สำหรับออกแบบ แก้ไข และแสดงสไลด์ที่ใช้งานอยู่
        7. แท็บภาพนิ่ง (Slide Tab) แท็บแสดงสไลด์ขนาดเล็ก (Thumbnails) เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานนำเสนอ และช่วยให้สามารถจัดการสไลด์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
        8. แท็บเค้าร่าง (Outline Tab) แท็บแสดงข้อความที่อยู่ในสไลด์แต่ละแผ่น แต่จะแสดงเฉพาะข้อความที่สร้างผ่านเค้าโครงสไลด์เท่านั้น
        9. ส่วนบันทึกย่อ (Note Pane) พื้นที่สำหรับให้ผู้บรรยายใส่บันทึกย่อของสไลด์แต่ละแผ่น
        10. แถบสถานะ (Status Bar) แถบแสดงสถานะการทำงานของสไลด์
        11. แถบมุมมองสไลด์ (View Shortcuts) กำหนดมุมมองสไลด์
        12. แถบย่อ/ขยายสไลด์ (Zoom Controls) ปุ่มปรับขนาดการแสดงผลสไลด์ โดยมีวิธีการใช้ดังนี้
             – ขยายสไลด์ : เลื่อนลูกศรไปทางเครื่องหมายบวก (+)
             – ย่อสไลด์ : เลื่อนลูกศรไปทางเครื่องหมายลบ (-)

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found