เนื้อหาของคอร์ส
我坐校车去学校ฉันนั้งรถโรงเรียนไปโรงเรียน
0/2
你家离学校远吗 บ้านของเธอไกลจากโรงเรียนไหม
0/2
您去哪儿 เธอไปที่ไหน
0/2
我爸爸是商人 คุณพ่อของฉันเป็นพ่อค้า
0/2
วิชาภาษาจีน (จ21202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ไฟล์ตัวอย่าง
第6课:我的爸爸是商人.pptx
ขนาด: 5.52 MB