เนื้อหาของคอร์ส
我坐校车去学校ฉันนั้งรถโรงเรียนไปโรงเรียน
0/2
你家离学校远吗 บ้านของเธอไกลจากโรงเรียนไหม
0/2
您去哪儿 เธอไปที่ไหน
0/2
我爸爸是商人 คุณพ่อของฉันเป็นพ่อค้า
0/2
วิชาภาษาจีน (จ21202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ไฟล์ตัวอย่าง
第3课:你去哪儿.pdf
ขนาด: 1,020.79 KB
第3课:你去哪儿.pptx
ขนาด: 6.76 MB
第3课:您去哪儿.pptx
ขนาด: 7.24 MB