เนื้อหาของคอร์ส
我坐校车去学校ฉันนั้งรถโรงเรียนไปโรงเรียน
0/2
你家离学校远吗 บ้านของเธอไกลจากโรงเรียนไหม
0/2
您去哪儿 เธอไปที่ไหน
0/2
我爸爸是商人 คุณพ่อของฉันเป็นพ่อค้า
0/2
วิชาภาษาจีน (จ21202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาและคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับยานพาหนะ

公共汽车 รถประจำทาง

轿车 รถยนต์

卡车 รถกระบะ

出租车 รถเเท็กซี่

校车รถโรงเรียน

救护车รถพยาบาล

ไฟล์ตัวอย่าง
第1课:我坐校车去学校.pptx
ขนาด: 5.22 MB