เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ท15102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในเชิงสร้างสรรค์จาก file ที่แนบไว้

ไฟล์ตัวอย่าง
การใช้ภาษาไทยในทางสร้างสรรค์.pdf
ขนาด: 1.18 MB