เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ท15102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง “คำพ้อง” จากวิดีทัศน์จาก file ที่แนบไว้ข้างต้น