เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ท15102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือภาษาพาที เรื่อง ชีวิตมีค่า

ไฟล์ตัวอย่าง
บทที่ 9 ชีวิตมีค่า.pdf
ขนาด: 3.45 MB