เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ท15102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ให้นักเรียนอ่านวรรณคดี เรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน จาก file ที่แนบไว้

ไฟล์ตัวอย่าง
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน.pdf
ขนาด: 1.54 MB