Course Content
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

ประเทศกัมพูชา (เขมร) มีพรมแดนติดกับประเทศไทย และมีความสัมพันธ์กันมากเป็นเวลายาวนาน ในภาษาไทยมีการยืมคำภาษาเขมรมาใช้ โดยใช้วิธีการทับศัพท์ เปลี่ยนเสียง เปลี่ยนความหมาย รวมถึงมีคนไทยเชื้อสายกัมพูชาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัดใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน

Exercise Files
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๑๘.pdf
Size: 1.14 MB