เนื้อหาของคอร์ส
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

กลวิธีการประพันธ์ เป็นศิลปะที่ทำให้วรรณคดีมีความหมาย ความงาม และความไพเราะเป็นที่จับใจผู้อ่าน โดยกลวิธีการประพันธ์ที่นักเรียนควรเรียนรู้เป็นเบื้องต้น คือ การเล่นเสียง การเล่นคำ และการใช้ภาพพจน์

ไฟล์ตัวอย่าง
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๒๒.pdf
ขนาด: 756.50 KB
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๒๔.pdf
ขนาด: 1,016.76 KB
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๒๓.pdf
ขนาด: 584.96 KB