Course Content
วิชาภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

ความรู้ได้รับจากบทเรียนมีดังนี้
1. คำถามสำคัญควรคิดว่าเหตุใด ประเทศไทยจึงมีอะไรยืมภาษา
2. สาเหตุการยืมภาษา
3. ความจำเป็นในการยืมภาษา

Exercise Files
คำต่างประเทศในภาษาไทย.pdf.pdf
Size: 1.50 MB