เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนมีดังนี้
1. คำมูล
2. คำประสม
3. คำซ้อน
4. คำซ้ำ

ไฟล์ตัวอย่าง
การสร้างคำในภาษาไทย.pdf
ขนาด: 200.81 KB