เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนมีดังนี้
1. หลักสังเกตคำยืมภาษาบาลี – สันสกฤต
1. หลักสังเกตคำยืมภาษาเขมร

ไฟล์ตัวอย่าง
คำยืมภาษาบาลี – สันสกฤต – เขมร.pdf
ขนาด: 273.07 KB