เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนมีดังนี้
1. หลักสังเกตคำยืมภาษาอังกฤษ
2. การยืมมาใช้โดยไม่จำเป็น
3. คำที่จำเป็นต้องยืมมาใช้

ไฟล์ตัวอย่าง
คำยืมภาษาอังกฤษ.pdf
ขนาด: 160.09 KB