เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนมีดังนี้
1. หลักการสมาส
    1.1 สมาสแบบสมาส
    1.2 สมาสแบบสนธิ

ไฟล์ตัวอย่าง
คำสมาสสนธิ.pdf
ขนาด: 151.64 KB