เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนมีดังนี้
1. วิธียืมภาษามาใช้
    1.1 ทับศัพท์
    1.2 บัญญติศัพท์

ไฟล์ตัวอย่าง
วิธีการนำคำยืมภาษาอื่นมาใช้.pdf
ขนาด: 1.00 MB