เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนมีดังนี้
1. หลักสังเกตคำไทยแท้ ในลักษณะต่าง ๆ 

ไฟล์ตัวอย่าง
หลักสังเกตคำไทยแท้.pdf
ขนาด: 175.58 KB