เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนมีดังนี้
1. อิทธิพลภาษาต่างประเทศที่มีบทบาทในไทย

ไฟล์ตัวอย่าง
อิทธิพลภาษาต่างประเทศ.pdf
ขนาด: 477.99 KB