เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

เมื่อนักเรียนแบบฝึกทักษะแล้ว ให้นักเรียนทดสอบทำแบบทดสอบวัดความรู้ จาก file ที่แนบไว้

ไฟล์ตัวอย่าง
แบบทดสอบ เรื่อง อิเหนา.pdf
ขนาด: 100.33 KB