Course Content
วิชาภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

แบบฝึกทักษะวรรณคดี เรื่อง อิเหนา มีรายละเอียดดังนี้
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดี
2. เนื้อเรื่องย่อ 
3. วิเคราะห์ตัวละคร
4. คุณค่าจากเนื้อเรื่อง

Exercise Files
แบบฝึกทักษะวรรณคดี เรื่อง อิเหนา.pdf
Size: 482.50 KB