เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช ลักษณะทางพันธุกรรมที่พืชได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เช่น ลักษณะลำต้น รูปร่างของใบ สีและกลิ่นของดอก รูปร่างของผลและเมล็ด

 

(ภาพจาก google.com)