เนื้อหาของคอร์ส
การจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
การสังเกตภาพที่มีความสัมพันธ์กัน เล่นเกมการศึกษาเกมการจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน ทำใบงานเลือกจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
0/3
การจับคู่ภาพที่เหมือนกันและภาพที่แตกต่างกัน
การสังเกตภาพที่เหมือนกันและภาพที่แตกต่างกัน เล่นเกมการศึกษาการจับคู่ภาพที่เหมือนกันและภาพที่แตกต่างกัน ใบงานเลือกภาพที่เหมือนกันและภาพที่แตกต่างกัน
0/2
การจับคู่ภาพกับเงา
การสังเกตภาพของจริงกับภาพเงา เล่นเกมการจับคู่ภาพกับเงาโดยเลือกบัตรภาพของจริงกับภาพเงาจับเข้าคู่กัน ใบงานการเลือกภาพกับเงาที่เหมือนกัน
0/2
การเรียงลำดับเหตุการณ์
สังเกตภาพเหตุการณ์ทีละเหตุการณ์ สังเกตการเรียงลำดับภาพเหตุการณ์เกิดก่อนและหลัง เล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง ตามแนวนอนและแนวตั้งได้ ทำใบงานเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ
0/2
วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน
ไฟล์ตัวอย่าง
ใบงานเรียงลำดับเหตุการณ์.pdf
ขนาด: 965.16 KB