เนื้อหาของคอร์ส
วิชาหลักภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ท30206) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การย่อความ คือ การเก็บใจความสาคัญของเรื่องต่าง ๆ แล้วเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ด้วยสานวนภาษา ของตนเอง ข้อความที่เรียบเรียงขึ้นใหม่นั้นจะต้องมีความกระชับ รัดกุม สละสลวย และมีใจความสาคัญถูกต้อง และครบถ้วน

ไฟล์ตัวอย่าง
การย่อความ.pdf
ขนาด: 326.77 KB