เนื้อหาของคอร์ส
วิชาหลักภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ท30206) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน
การเขียนวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น คือ  การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   ความคิดเห็นควรจะมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ผู้รับสารเรื่องเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นเหมือนกัน เป็นการมองต่างมุมและเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคล    
 
        การเขียนแสดงความคิดเห็นมักปรากฏในรูปของบทความตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสาร  เป็นต้น
ไฟล์ตัวอย่าง
การเขียนวิเคราะห์แสดงความเห็น.pptx
ขนาด: 2.46 MB