Course Content
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

แบบทดสอบแบบอัตนัย เรื่อง ความคล้าย จำนวน 10 ข้อ 

Exercise Files
แบบทดสอบเรื่องความคล้าย.pdf
Size: 222.30 KB