เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

แบบทดสอบแบบอัตนัย เรื่อง สมการกำลังตัวแปรเดียว จำนวน 10 ข้อ

ไฟล์ตัวอย่าง
แบบฝึกทักษะเรื่องสมการกำลังสอง.pdf
ขนาด: 147.17 KB