Course Content
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

แบบทดสอบแบบอัตนัย เรื่อง สมการกำลังตัวแปรเดียว จำนวน 10 ข้อ

Exercise Files
แบบฝึกทักษะเรื่องสมการกำลังสอง.pdf
Size: 147.17 KB