เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขที่มีหกหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักหมื่นอยู่ในหลักแสน จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขที่มีเจ็ดหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักแสนอยู่ในหลักล้าน จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขมากกว่าเจ็ดหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักล้าน เรียงตามลำดับจากขวาไปซ้าย อยู่ในหลักสิบล้าน ร้อยล้าน พันล้าน ....... ค่าประจำหลักของแต่ละหลักมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักที่อยู่ถัดไปทางขวามือตัวเลขในแต่ละหลักจะมีค่าตามค่าประจำหลักนั้นๆ การเขียนตัวเลขในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบอกค่าของตัวเลขในหลักต่างๆของจำนวนนั้น ๆ การเขียนตัวเลขในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบอกค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ของจำนวนนั้น ๆ จำนวนสองจำนวน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แบบรูปของจำนวนเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง * ความรู้ 1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับและศูนย์ 2. หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ และการใช้ศูนย์ การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับจำนวนบับ และศูนย์ 3. จำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละเท่ากัน
0/2
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
• การบวกและการลบ • การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข • การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า • โจทย์ปัญหา • การสร้างโจทย์ปัญหา
0/2
บทที่ 3 การคูณ การหาร
• การคูณ • การหาร • การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า • โจทย์ปัญหา • การสร้างโจทย์ปัญหา
0/2
บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
• การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบมีวงเล็บ • การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบไม่มีวงเล็บ • การบวก ลบ คูณ หารระคนที่มีและไม่มีวงเล็บ • โจทย์ปัญหา • การสร้างโจทย์ปัญหา • ค่าเฉลี่ย
0/2
บทที่ 5 เวลา
• การบอกระยะเวลา • การเปรียบเทียบระยะเวลา • การอ่านตารางเวลา • โจทย์ปัญหา
0/2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ค14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การหาผลบวกจำนวนที่มีหลายหลัก ทำได้โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกัน ถ้าผลบวกในหลักใดครบสิบหรือมากกว่าสิบ ให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้าย

          การหาผลลบจำนวนที่มีหลายหลัก ทำได้โดยนำจำนวนมราอยู่ในหลักเดียวกันของตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบ ถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ ให้กระจายตัวตั้งในหลักถัดไปทางซ้ายรวมกับตัวตั้งในหลักนั้นก่อนแล้วจึงหาผลลบ

          การหาผลบวกหรือผลลบของจำนวนที่มีหลายหลักโดยใช้ค่าประมาณ อาจทำได้โดยประมาณจำนวนใดจำนวนหนึ่งหรือจำนวนทั้งหมดให้เป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น … แล้วจึงนำมาบวกหรือลบ

          การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบ อาจทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

          การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ อาจเริ่มจากทำความเข้าใจปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

           การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ ต้องพิจารณาสถานการณ์ที่สร้างขึ้นให้สมเหตุสมผลสอดคล้องกับความเป็นจริง

 ความรู้

  1. การบวก การลบ จำนวนนับ
  2. การหาผลบวก ผลลบ โดยใช้ค่าประมาณ
  3. การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า
  4. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ และการสร้างโจทย์
ไฟล์ตัวอย่าง
ใบงาน หน่วย 2 การบวกการลบ ป.4.pdf
ขนาด: 283.52 KB
การบวกและการลบ.pdf
ขนาด: 1.07 MB