Course Content
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค33202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

การสร้างตารางความถี่

  1. กำหนดจำนวนอันตรภาคชั้น
  2. กำหนดค่าเริ่มต้นและค่าสุดท้าย
  3. คำนวณความกว้างของชั้น = (ค่าสุดท้าย – ค่าเริ่มต้น) / จำนวนอันตรภาคชั้น  คำตอบที่ได้หากเป็นทศนิยมให้ปัดขึ้นทุกกรณี
  4. เริ่มสร้างตารางความถี่โดยจากค่าเริ่มต้นแล้วนับจำนวนตัวไปครบความกว้าง  เช่น  ค่าเริ่มต้นเท่ากับ 5 และความกว้างเท่ากับ  4  ดังนั้นอันตรภาคชั้นนี้คือ  5 – 8
  5. ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนครอบคลุมค่าสุดท้าย
Exercise Files
บทที่3การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ.pdf
Size: 5.66 MB
ใบงาน3_1.pdf
Size: 476.52 KB
แบบฝึกหัด3_1.pdf
Size: 139.07 KB