Course Content
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค33202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

การกระจายสัมบูรณ์  (absolute variation)  คือ  การวัดการกระจายของข้อมูลด้วยค่าวัดทางสถิติที่มีหน่วยเช่นเดียวกับข้อมูลหรือเป็นกำลังสองของหน่วยของข้อมูล  เพื่อใช้พิจารณาว่าข้อมูลแต่ละตัวมีความแตกต่างกันมากหรือน้อยเพียงใด  ได้แก่  พิสัย  พิสัยระหว่างควอร์ไทล์  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และความแปรปรวน

การกระจายสัมพัทธ์  (relative variation)  คือ  การจัดการกระจายของข้อมูลด้วยค่าวัดทางสถิติที่ไม่มีหน่วย  ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการเปรียบเทียบการกระจายระหว่างข้อมูลมากกว่า  1  ชุด  ได้แก่  สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน

Exercise Files
ใบงานที่3_4.pdf
Size: 774.99 KB
แบบฝึกหัด3_4.pdf
Size: 150.82 KB