Course Content
บทที่ 6 เศษส่วน
0/2
บทที่ 7 ทศนิยม
0/2
บทที่ 8 มุม
0/2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ค14101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

      การเก็บรวบรวมข้อมูลมีได้หลายวิธี เช่น การสำรวจ การทดลอง การสอบถาม การสังเกต เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วจึงนำข้อมูลมาจำแนก แล้วจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้

      ตารางสองทาง เป็นตารางที่จำแนกข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ โดยการอ่านตารางสองทางให้อ่านข้อมูลในแนวตั้งและแนวนอนที่สัมพันธ์กัน แผนภูมิแท่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการนำเสอนข้อมูลที่ใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนของแต่ละรายการ โดยการอ่านแผนภูมิแท่งทำได้โดยเทียบส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปกับจำนวนบนเส้นแสดงจำนวนส่วนประกอบของแผนภูมิแท่ง ได้แก่ ชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิ

สาระการเรียนรู้

     ความรู้

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
  2. การนำเสนอข้อมูล
Exercise Files
การนำเสนอข้อมูล1.pdf
Size: 1.30 MB
การนำเสนอข้อมูล2.pdf
Size: 528.83 KB
การนำเสนอข้อมูล3.pdf
Size: 4.21 MB
ใบงาน การนำเสนอข้อมูล.pdf
Size: 422.58 KB