เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 6 เศษส่วน
0/2
บทที่ 7 ทศนิยม
0/2
บทที่ 8 มุม
0/2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ค14101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

      รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีมุมทั้งสี่มุมเป็นมุมฉาก เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านเท่ากันทุกด้านเรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน 2 คู่ โดยด้านที่อยู่ติดกัน ยาวไม่เท่ากัน เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านที่สั้นกว่าเรียกว่า ด้านกว้าง ด้านที่ยาวกว่า เรียกว่า ด้านยาว

      การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นการสร้างตามลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละชนิด ซึ่งต้องอาศัยทักษะการวัดความยาว การใช้ไม้ฉากหรือโพรแทรกเตอร์

      ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม เป็นผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยม

      การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก อาจหาได้จาก พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ ความกว้าง x ความยาว พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส คือ ความยาวด้าน x ความยาวด้าน

      การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก อาจใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการของแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

     ความรู้

  1. ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  2. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  3. หาความยาวรอบรูป                                                                     
  4. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  5. โจทย์ปัญหา
ไฟล์ตัวอย่าง
รูปสี่เหลี่ยม.pdf
ขนาด: 434.55 KB
ใบงาน รูปสี่เหลียมมุมฉาก.pdf
ขนาด: 621.19 KB
พื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก.pdf
ขนาด: 187.47 KB
พื้นที่ของรูปโดยการนับ.pdf
ขนาด: 307.39 KB