การพูดเชิงสร้างสรรค์

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเรื่องการพูดพิธีกร   การนำเสนอผลงาน  การพูดอภิปราย   การพูดโต้วาทีการพูดในที่ประชุม  การพูดกล่าวแนะนำและขอบคุณ   การพูดต้อนรับ การพูดกล่าวอำลาอาลัย   การพูดสัมภาษณ์     การพูดสนทนา

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการสื่อความ    และกระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการพูด   มีคุณลักษณะนิสัยรักการพูด  ใฝ่เรียนรู้   พูดได้ตรงจุดมุ่งหมาย  มีมารยาทในการพูด  การฟัง  การดูได้อย่างวิจารณญาณและสร้างสรรค์

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การพูดในโอกาสต่างๆ

เนื้อหาของคอร์ส

การพูดในโอกาสต่างๆ
การพูดในโอกาสต่าง ๆ หมายถึง การสื่อสารของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในโอกาสที่ร่วมงานกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างการพูดในโอกาสต่าง ๆ ๕.๒ ความสำคัญของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ๑. ช่วยสร้างบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรม ๒. ช่วยกระชับความสัมพันธ์ภายในหมู่คณะ

  • การพูดอภิปราย
  • การพูดสุนทรพจน์
  • การพูดพิธีกร
  • การพูดในที่ชุมชน
  • จงเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว

การพูดต่อหน้าสาธารณชน
การพูดในที่สาธารณะ หมายถึง การพูดที่มีผู้ฟังเป็นจํานวนมาก และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ ผู้พูดได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวในทักษะการพูดและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งผู้พูดต้องสนใจ ปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้ฟังทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อปรับเทคนิคการพูดให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการพูดแต่ละครั้ง

การพูดเพื่อให้สัมฤทธิผล

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว