การพูดเชิงสร้างสรรค์

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเรื่องการพูดพิธีกร   การนำเสนอผลงาน  การพูดอภิปราย   การพูดโต้วาทีการพูดในที่ประชุม  การพูดกล่าวแนะนำและขอบคุณ   การพูดต้อนรับ การพูดกล่าวอำลาอาลัย   การพูดสัมภาษณ์     การพูดสนทนา

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการสื่อความ    และกระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการพูด   มีคุณลักษณะนิสัยรักการพูด  ใฝ่เรียนรู้   พูดได้ตรงจุดมุ่งหมาย  มีมารยาทในการพูด  การฟัง  การดูได้อย่างวิจารณญาณและสร้างสรรค์

 

What Will You Learn?

  • การพูดในโอกาสต่างๆ

Course Content

การพูดในโอกาสต่างๆ
การพูดในโอกาสต่าง ๆ หมายถึง การสื่อสารของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในโอกาสที่ร่วมงานกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างการพูดในโอกาสต่าง ๆ ๕.๒ ความสำคัญของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ๑. ช่วยสร้างบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรม ๒. ช่วยกระชับความสัมพันธ์ภายในหมู่คณะ

  • การพูดอภิปราย
  • การพูดสุนทรพจน์
  • การพูดพิธีกร
  • การพูดในที่ชุมชน
  • จงเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว

การพูดต่อหน้าสาธารณชน
การพูดในที่สาธารณะ หมายถึง การพูดที่มีผู้ฟังเป็นจํานวนมาก และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ ผู้พูดได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวในทักษะการพูดและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งผู้พูดต้องสนใจ ปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้ฟังทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อปรับเทคนิคการพูดให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการพูดแต่ละครั้ง

การพูดเพื่อให้สัมฤทธิผล

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet