กิจกรรมแนะแนว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถคิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเขียน  และอาชีพ  สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จัก และเข้าใจผู้เรียน  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ  และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เนื้อหาของคอร์ส

การแนะแนวส่วนตัวและอาชีพ ( Personal – Social Guidance)

 • สำรวจคุณค่าในตนเอง
  00:00
 • การสร้างจุดหมายเพื่อพัฒนาตน
  00:00
 • การยอมรับตนเอง
  00:01
 • การเรียนดีและเรียนไม่ดี
  00:01
 • ทักษะการแก้ปัญหาแบบระดมความคิด
  00:01
 • ความกตัญญูกตเวที
  00:01
 • กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
  00:00
 • การบริหารเวลา
  00:00
 • การควบคุมอารมณ์
  00:00
 • เก็บหอมรอมริบ
 • มุมมองเกี่ยวกับตนเอง
 • การสร้างลักษณะนิสัยด้านความซื่อสัตย์
 • ความพยายามสู่เป้าหมาย
  00:00
 • เห็นต่างแต่ไม่แตกแยก
  00:01
 • ใจเขาใจเรา
  00:01
 • ทักษะการแสวงหาข้อมูล

การแนะแนวอาชีพ(Vocational Guidance)

การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance)

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว