กิจกรรมแนะแนว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถคิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเขียน  และอาชีพ  สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จัก และเข้าใจผู้เรียน  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ  และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เนื้อหาของคอร์ส

การแนะแนวส่วนตัวและอาชีพ ( Personal – Social Guidance)
3. การแนะแนวส่วนตัวและอาชีพ ( Personal – Social Guidance) การแนะแนวส่วนตัวและสังคมเป็นการช่วยเหลือให้มีชีวิต หรือความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์ มีความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจ มีความเข้าใจตนเองมีอารมณ์ที่มั่นคง มีความสามารถที่ปรับตัวให้เข้ากับสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นหรือสังคมได้มีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ทำให้การศึกษามีการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไม่เป็นบุคคลที่จะต้องดำเนินชีวิตด้วยตนเอง เพื่อให้ นักเรียนสามารถวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับจุดหมายของตนเอง ให้ พัฒนาความสามารถของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปในทางสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาจุดหมายของชีวิต ให้นักศึกษามีความเจริญงอกงามในด้านความสามารถที่จะนำตนเองได้ และ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจสภาพสังคมซึ่งจะเป็นผลทำให้สามารถปฏิบัติตนได้ดีขึ้นในสังคมและสามารถอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข

 • แนะนำกิจกรรมแนะแนว
  00:00
 • ความเครียด
  00:01
 • ภัยสังคม
  00:00
 • การคิดเชิงบวก
  00:00
 • จิตสาธารณะ
  00:00
 • ลักษณะนิสัย
  00:00
 • การรู้จักตนเอง
  00:00
 • มองส่วนดีของตน
  00:00
 • ของที่อยากได้
  01:00:00
 • ทักษะการฟัง
  01:00:00
 • การทำงานเป็นทีม
  01:00:00
 • ฮีโร่จำเป็น
  01:00:00
 • ของหายอยากได้คืน
  01:00:00
 • ความรับผิดชอบ
  01:00:00
 • การคิดแบบจินตนาการและสร้างสรรค์
  01:00:01
 • การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา
  01:00:00
 • การเตรียมตัวสอบ
  01:00:01

การแนะแนวอาชีพ(Vocational Guidance)
การแนะแนวอาชีพเป็นการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนและการตัดสินการเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถความถนัด ความสนใจและสภาพร่างกายของตน รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพและลักษณะของงาน คุณสมบัติที่จำเป็นการฝึกอบรมรายได้ สวัสดิการ ความมั่นคง ความก้าวหน้า สิ่งแวดล้อม ข้อดี ข้อเสีย การแสวงหางาน การสมัครงาน การปรับตัวให้เข้ากับงานและปฏิบัติตนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อให้ นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น และในโลกกว้าง เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียนเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนสนใจและเข้าใจในอาชีพนั้นๆอย่างลึกซึ้งและให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหางาน วิธีการสมัครงาน วิธีปรับตัวให้เข้ากับงานและวิธีการปฏิบัติตนให้มีความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน

การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance)
การแนะแนวการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่วันแรกของนักเรียนที่เข้าสู่สถานศึกษา และดำเนินไปจนถึงการสิ้นสุดการเรียน เพื่อไปประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน คือการให้ข้อสนเทศทางการเรียนการศึกษาต่อ การทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน การติดต่อขอรับทุนทางการศึกษาวารสารและหนังสือทางราชการแนะแนวทางการศึกษา ประการที่สอง การช่วยเหลื่อนักเรียนด้านการปรับตัว ส่งเสริมทางด้านสติปัญญาตลอดจนความเข้าใจในเรื่องความสามารถของตนเองให้สามารถตัดสินใจเพื่อมุ่งความสำเร็จทางด้านการศึกษา ความสามารถทั่วไปความถนัดเฉพาะ ค่านิยม การค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลและนักเรียนที่มีแนวโน้มของความเคลื่อนไหวด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและสามารถเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อและ ให้นักศึกษาสามารถปรับตนเองไห้เข้ากับการเรียนในแต่ละแผนการเรียน วางแผนทางการศึกษาและเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว