กิจกรรมแนะแนว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถคิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเขียน  และอาชีพ  สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จัก และเข้าใจผู้เรียน  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ  และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

What Will You Learn?

 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Course Content

การแนะแนวส่วนตัวและอาชีพ ( Personal – Social Guidance)

 • รู้จักฉัน รู้จักเธอ
  00:00
 • เปิดหน้าต่าง ตัวตนที่ฉันไม่รู้
  00:00
 • การใช้ Internet อย่างปลอดภัย
  00:01
 • ปฏิเสธอย่างไร
  00:00
 • ขำ ๆ แต่เจ็บจริง
  00:01
 • เพราะทุกคนคือคนเก่ง
  00:01
 • ตัวฉันในสังคม
  00:00
 • ชื่นชมกัน ฉันและเธอ
  00:00
 • ฉันสนุก เธอสนุก ดีกว่าไหม
  00:00
 • My Idol : คนบันดาลใจ
  00:00
 • นักล่าข่าวปลอม
  00:00
 • เรื่องดีๆในแต่ละวัน
  00:00
 • จิตคุมกาย
  00:01
 • จิตดี จิตสาธารณะ
  00:01
 • ทีม ทำงาน
  00:01
 • พยายามอีกนิด
  00:01
 • เตรียมตัวสอบกันเถอะ
  00:00

การแนะแนวอาชีพ(Vocational Guidance)

การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet