กิจกรรมแนะแนว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถคิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเขียน  และอาชีพ  สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จัก และเข้าใจผู้เรียน  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ  และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

What Will You Learn?

 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Course Content

การแนะแนวส่วนตัวและอาชีพ ( Personal – Social Guidance)

 • การรู้เท่าทันอารมณ์
  00:00
 • การสื่อสารเชิงบวก
  00:00
 • DQ : ความถนัดทางดิจิทัล
  00:00
 • How to จัดการกับอารมณ์ด้านลบ
  00:00
 • 4 ขั้นตอนจัดการอารมณ์ของตนเอง
 • ความในใจ
  00:01
 • เคล็ดลับเรียนดี
 • มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะ
 • Character Strengths
 • New Year Resolution
  00:00
 • นักสืบ Fake News
  00:00
 • ฝันให้ไกลไปให้ถึง
 • กุญแจแห่งสมบัติไขรหัสความจำ
  00:01
 • เพื่อน
  00:01

การแนะแนวอาชีพ(Vocational Guidance)

การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet