คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 (ค23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้

ระบบสมการ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นไปใช้ในการแก้ปัญหา

พีระมิด กรวยและทรงกลม กาหารพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลม  และการหาปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลม

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  การนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  ๓๐  ๔๕ และ  ๖๐  องศาไปใช้ในการแก้ปัญหา

วงกลม  วงกลม  คอร์ด  และเส้นสัมผัส  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์การนำไปใช้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว