ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

อ่านออกเสียงบทอ่าน คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำขอร้อง บทความ ข่าว ประกาศ โฆษณา เรื่องสั้น สารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนเขตสัมพันธวงศ์ สังคม สิ่งแวดล้อม อาหารและเครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล งานอดิเรก ความต้องการ การจองที่พัก การซื้อขาย บุคลิกลักษณะ การเดินทาง  สิ่งแวดล้อมและการสงวนรักษา สุขภาพอนามัย บุคคลที่มีชื่อเสียง ชีวิตและชุมชน  งานเทศกาล  การบริการ สถานที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม  การใช้ภาษาเพื่ออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาลและวันสำคัญต่างๆ ข่าวสารของโรงเรียน การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์  ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเอง เจรจา โน้มน้าวและต่อรอง เข้าใจและตีความน้ำเสียงของผู้พูด ถ่ายโอนข้อมูลด้วยถ้อยคำของตนเอง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล พูดและเขียนแสดงการตอบรับและปฏิเสธการ ใช้ภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้จากสื่อการเรียนภาษาและการวางแผนในการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา สรุปใจความสำคัญ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ฟังและอ่าน  ใช้ภาษาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชนและท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. Students say and spell the words correctly.
 • 2. Students use the words in various sentences.
 • 3. Students enlarge their vocabulary by keeping a vocabulary journal.
 • 4. Students strengthen their ability to write academic papers, essays and summaries using the process approach.
 • 5. Students develop themselves for a higher level .

เนื้อหาของคอร์ส

Making Contact

 • Verb to be
  00:00
 • Possessive Adjectives
  00:00
 • Countries, Nationalities, Languages
  00:00
 • Test on Possessive Adjectives

A Day in the Life

Same or Different?

A Job for Life

Home Sweet Home

Eat to Live

Now and Then

Make a Difference

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว